مهارت‌گستر

اولین مرجع اطلاع‌رسانی کارگاه‌ها، دوره‌های مهارتی و تخصصی

«رونق تولید»
خط خبرها: |
کاربرد نرم افزار LASSCAD در طراحی لیزرهای حالت جامد

سرفصل‌ها:

LASSCAD
طراحی و تحلیل کاواک لیزری در لیزرهای حالت جامد
1- بررسی آثار گرمایی در بلور لیزری )میله یا تیغه لیزری( با استفاده از تحلیل المان محدود (FEA)
2- بررسی تمامی حالت های دمشی بلورهای لیزری (دمش با فلش لامپ و لیزرهای دیودی)
الف)دمش از انتها و دمش از پهلو برای میله های لیزری
ب) دمش از انتها، دمش از پهلو و دمش از کنار برای تیغه های لیزری
3- ارتباط نرم افزار اپتیکی ZEMAX با نرم افزار لیزری LASSCAD جهت دقت بیشتر نتایج
4- مروری بر کدهای ABCD (انتشار پرتو گاوس)، DMA (تحلیل دینامیکی و رفتار سه بعدی پرتوی لیزری در عملکرد
چند مدی)، BMA (انتشار سه بعدی باریکه نوری)

اطلاعات بیشتر :
http://maharatgostar.com/node/121

نگاره: