مهارت‌گستر

اولین مرجع اطلاع‌رسانی کارگاه‌ها، دوره‌های مهارتی و تخصصی

«جهش تولید»
خط خبرها: |
طراحی سیستم های imaging و nonimaging با نرم افزار ZEMAX

کارگاه طراحی سیستم های imaging و nonimaging با نرم افزار ZEMAX توسط پنجمین همایش مهندسی اپتیک و لیزر ایران در سامانه مهارت گستر ثبت شد.
هدف اصلی این کارگاه آشنایی دانشجویان با اپتیک تصویری و غیر تصویری (optic imaging non) است. به
دلیل اهمیت استفاده از نرم افزارهای طراحی اپتیکی، بخش عمدهای از کارگاه به آموزش کاربرد نرمافزار
ZEMAX در این حوزه از علم اپتیک اختصاص دارد. در این کارگاه، بخش Sequential-Non نرم افزار که
به طراحی سیستمهای غیر تصویری اختصاص دارد، آموزش داده میشود. کارگاههایی که تا کنون در زمینه
آموزش ZEMAX ارائه شده است صرفاً به آموزش طراحی سیستم تصویربرداری و بهینه سازی ابیراهیهای
سیستم اپتیکی اختصاص داشته است در حالی که این کارگاه به جنبههای متفاوتتری از علم اپتیک و نرم
افزار ZEMAX اختصاص دارد.
اطلاعات بیشتر :
http://maharatgostar.com/node/122