خط خبرها: |
آشنایی با تئوری اطلاعات کوانتومی
سرفصل‌ها: 

تکمیل خواهد شد

زمان‌بندی: 
تکمیل خواهد شد
مدت زمان کل: 
14ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

دانشگاه اصفهان

بلیت‌های کارگاه

همگانی

هزینه: 10,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید