ارزیابی بیان پروتئین نوترکیب در باکتری E.coli
سرفصل‌ها: 

در حال تکمیل ...

زمان‌بندی: 

در حال تکمیل ...

مدت زمان کل: 
10ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

استان اصفهان

ارزیابی بیان پروتئین نوترکیب در باکتری E.coli
call support visit our Instagram visit our Telegram