خط خبرها: |
اموزش تایپ ده انگشتی سریع
سرفصل‌ها: 

1-قدمه : ارزیابی تسلط به ورد و تعیین سطح کاربران از لحاظ کار با نرم افزار ورد)تشخیص نیاز به گذراندن دوره ورد جدای از تایپ( -
اصول صحیح نشستن تایپیست پشت میز –آشنایی با انواع کاغذ و تنظیمات صفحه - آشنایی با صفحه کلید –آشنایی با اصول تایپ و نحوه
استقرار صحیح انگشتان – اصول صحیح ویرایش –– تراز متن و رنگ بندی – ایجاد سبک و استایل – جهت نوشتار
2
تمرین تمرکز تایپ بدون نگاه کردن به صفحه کلید - به ذهن سپردن مکان حروف فارسی)ردیف پایه( - تمرین تایپ فارسی)ردیف پایه(
– تمرین دقت – تمرین سرعت
3 به ذهن سپردن مکان حروف انگلیسی )ردیف پایه( - تمرین تایپ انگلیسی )ردیف پایه( – تمرین دقت – تمرین سرعت
4 به ذهن سپردن مکان حروف فارسی)ردیف بالا( - تمرین تایپ فارسی)ردیف بالا و وسط( – تمرین دقت – تمرین سرعت
5 به ذهن سپردن مکان حروف انگلیسی )ردیف بالا( - تمرین تایپ انگلیسی )ردیف بالا و وسط( – تمرین دقت – تمرین سرعت
6 به ذهن سپردن مکان حروف ردیف پایین)فارسی( - تمرین تایپ فارسی)سه ردیف( – تمرین دقت – تمرین سرعت
7 به ذهن سپردن مکان حروف انگلیسی )ردیف پاییین( - تمرین تایپ انگلیسی)سه ردیف ( – تمرین دقت – تمرین سرعت
8 به ذهن سپردن مکان علائم خاص نگارشی و تایپ عربی - تمرین تایپ عربی و آیات قرآنی – تمرین دقت – تمرین سرعت
9 تمرین متن فارسی – انگلیسی و عربی از روی pdf و متن دست نوشته – تمرین دقت و سرعت
11 آموزش ستون بندی متن و آموزش صحیح شعر نویسی و متون چند ستونه – تمرین فایل صوتی و تمرین دقت و سرعت
11
درج نماد و سمبل های خاص در صفحه – فرمول نویسی - تایپ خودکار و اتوماتیک – تصحیح خودکار و تنظیمات چاپ و تنظیمات
پیشرفته ورد-تایپ اعداد فارسی- غلط یاب انگلیسی - تمرین سرعت
12 درج جدول – درج پاصفحه و سرصفحه – درج شماره صفحه -درج پاورقی-تمرین تایپ در جدول – تمرین سرعت
13 درج فهرست مطالب و درج فهرست اشکال-تمرین تایپ سریع متون طولانی- ایجاد الگو و فرم های نمونه – تمرین سرعت
14 تمرین کلی و آزمون تست سرعت و دقت)فارسی – انگلیسی و عربی(– تست آنلاین – معرفی برنامه های مختلف افزایش سرعت و دقت

زمان‌بندی: 
14 جلسه یک و نیم ساعته با هماهنگی با مهارت جویان تنظیم می شود
مدت زمان کل: 
21ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان- میدان آزادی- خیابان هزارجریب - خیابان کارگر - فنی حرفه ای اصفهان - دپارتمان فناوری های نوین و راهبردی- آموزشگاه آزاد فن آوران پارس آذین
تلفن:03136703092

گروه مخاطبین: 
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
مدارس
بلیت‌های کارگاه

بلیت خصوصی تایپ 10 انگشتی (20 ساعت اموزشی)

هزینه: 400,000 تومان 380,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید

بلیت عمومی تایپ 10 انگشتی (20 ساعت اموزشی)-حدنصاب 3نفر

هزینه: 300,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید

بلیت خصوصی تایپ 10 انگشتی (10 ساعت اموزشی)

هزینه: 200,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید

بلیت عمومی تایپ 10 انگشتی (10 ساعت اموزشی)-حدنصاب حداقل 5نفر

هزینه: 150,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید