خط خبرها: |
دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP
سرفصل‌ها: 

ویژه مهندسین عمران

زمان‌بندی: 
دوشنبه
مدت زمان کل: 
30ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اداره کل فنی و حرفه، مرکز فناوری های نوین، آموزشگاه بهسازان
36703331

بلیت‌های کارگاه

دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP

هزینه: 350,000 تومان 339,500 تومان
جنسیت: مختلط
خرید