خط خبرها: |
دوره کاربر پایگاههای علوم زیستی (بیوانفورماتیک)
سرفصل‌ها: 

در حال تکمیل ...

زمان‌بندی: 
در حال تکمیل ...
مدت زمان کل: 
10ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

استان اصفهان