دوره کاربر پایگاه‌های علوم زیستی (بیوانفورماتیک مقدماتی)
سرفصل‌ها: 

نحوه صحیح جستجو در منابع
نحوه استفاده از پایگاه داده های مربوط به پروتئین
نحوه استفاده از پایگاه داده های ژنتیکی
دریافت توالی ژن و پروتئین
معرفی بخش های مختلف NCBI
آشنایی و معرفی پایگاه دادههای PDB
همردیفی چندگانه -تفسیر نتایج همردیفی
ترسیم درخت فیلوژنی

زمان‌بندی: 

با هماهنگی با مهارت جو انجام می شود.

مدت زمان کل: 
8ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

میدان آزادی، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ایی استان، مرکز آموزش فناوری‌های راهبردی و نوین، آموزشگاه بهسازان شهر آینده

گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
برچسب‌ها: 
دوره کاربر پایگاه‌های علوم زیستی (بیوانفورماتیک مقدماتی)
بلیت‌های کارگاه

تدریس خصوصی

هزینه: 220,000 تومان 209,000 تومان
جنسیت: مختلط
درخواست مشاوره رایگان

پرداخت اقساطی

هزینه: 100,000 تومان
جنسیت: مختلط
درخواست مشاوره رایگان
call support visit our Instagram visit our Telegram