خط خبرها: |
دوره spss مقدماتی و پیشرفته
سرفصل‌ها: 

سرفصل های spss مقدماتی:
- آشنایی با ساختار و اجزای نرم افزار
- ورود و پردازش داده¬ها در نرم افزار
- سنجش اعتبار و روایی ابزار اندازه گیری
- تحلیل توصیفی شامل تحلیل تک متغیره و دومتغیره شامل انواع نمودار و شاخص
- تحلیل دومتغیره با آزمون های رابطه
- تحلیل استنباطی شامل آزمون های میانگین
- تحلیل استنباطی با آزمون های ناپارامتری

سرفصل های spss پیشرفته:
- رگرسیون خطی ساده
- رگرسیون چندمتغیره
- مدل های خطی تعمیم یافته
- تحلیل کواریانس
- طرح با اندازه های تکراری
- تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی داده ها

زمان‌بندی: 
به صورت دو جلسه 8 و 6 ساعته
مدت زمان کل: 
14ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

میدان آزادی، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ایی استان، مرکز آموزش فناوری‌های راهبردی و نوین، آموزشگاه بهسازان شهر آینده
03136703092

شرح: 

در صورت نیاز به فاکتور با کد اقتصادی 29% به مبلغ ذکر شده افزوده خواهد شد

بلیت‌های کارگاه

همگانی (spss مقدماتی)

هزینه: 220,000 تومان 198,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید

همگانی (spss پیشرفته)

هزینه: 200,000 تومان 160,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید

ثبت نام گروهی چهار نفره (spss مقدماتی)

هزینه: 800,000 تومان 704,000 تومان
جنسیت: مختلط

با توجه به ثبت نام گروهی شامل تخفیف در قیمت کلی برای هر نفر گردیده است

خرید

ثبت نام گروهی چهار نفره(spss پیشرفته)

هزینه: 720,000 تومان 633,600 تومان
جنسیت: مختلط

با توجه به ثبت نام گروهی شامل تخفیف در قیمت کلی برای هر نفر گردیده است

خرید

ثبت نام گروهی چهار نفره (spss مقدماتی و پیشرفته)

هزینه: 1,520,000 تومان 1,200,800 تومان
جنسیت: مختلط

با توجه به ثبت نام گروهی شامل تخفیف در قیمت کلی برای هر نفر گردیده است

خرید

spss مقدماتی و پیشرفته برای یک نفر

هزینه: 400,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید