خط خبرها: |
ساخت لیزرهای گازی
سرفصل‌ها: 

اشنایی با انواع لیزر های گازی
اشنایی با منابع تغذیه لیزرهای گازی
اشنایی با الکترونیک مرتبط با ساخت لیزرهای گازی

زمان‌بندی: 
2 روز هر روز به مدت 6 ساعت
مدت زمان کل: 
12ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

دانشگاه اصفهان

بلیت‌های کارگاه

ویژه

هزینه: 120,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید