دوره آموزشی کنترل پروژه با نرم افزار مایکروسافت پروجکت (MSP)
سرفصل‌ها: 

- تعريف مشخصات پروژه
- تعريف فعاليت ها و رويدادها
- تعريف ساختار شکست کار (WBS)
- تعريف وابستگي ها (شبکه پروژه)
- تعريف و تخصيص تقويم‌هاي كاري
- تخصيص محدوديت هاي زماني (Constraint) و موعد تحویل (Deadline) به فعاليت‌ها
- تحلیل مسیر بحرانی (CPM)
- فعاليت هاي ادواري
- تعريف و تخصيص منابع به فعاليت‌ها
- تحليل گراف منابع
- تسطيح منابع
- بررسی نماهای مختلف
- منابع موازي و سري
- فرمول نويسي اوزان فعاليت ها و مراحل پروژه
- ذخيره خط مبنا
- به هنگام سازي برنامه‌ای و واقعی
- منحنی وضعیت یا S-Curve
- مديريت پروژه هاي چندگانه
- شاخص های ارزش حاصله یا EVM
- فيلترها و گروه بندي
- سفارشی سازی محیط نرم افزار
- گزارش گیری

زمان‌بندی: 

20 ساعت

مدت زمان کل: 
20ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان

شرح: 

رزومه مدرس دوره:
15 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر اﺟﺮاﺋﯽ، ﻣﺸﺎوره ای و آﻣﻮزﺷﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ (ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه) درﻣﻮﺳﺴﺎت ، دانشگاه ها و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

دوره آموزشی کنترل پروژه با نرم افزار مایکروسافت پروجکت (MSP)
بلیت‌های کارگاه

بلیط همگانی

هزینه: 300,000 تومان
جنسیت: مختلط
درخواست مشاوره رایگان
call support visit our Instagram visit our Telegram