کارگاه اشنایی با روش های نمونه گیری
سرفصل‌ها: 

• نمونه گیری تصادفی ساده
• نمونه گیری طبقه ای
• نمونه گیری خوشه ای
• نمونه گیری سیستماتیک
• نمونه گیری با احتمال متغیر
• حجم نمونه در آزمایش ها

زمان‌بندی: 

یک دوره 4 ساعته

مدت زمان کل: 
4ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

استان اصفهان

کارگاه اشنایی با روش های نمونه گیری
call support visit our Instagram visit our Telegram