دوره کاربر پایگاههای علوم زیستی (بیوانفورماتیک)
سرفصل‌ها: 

در حال تکمیل ...

زمان‌بندی: 

در حال تکمیل ...

مدت زمان کل: 
10ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

استان اصفهان

دوره کاربر پایگاههای علوم زیستی (بیوانفورماتیک)
call support visit our Instagram visit our Telegram