خط خبرها: |
آموزش مقدماتی نرم افزار matlab
سرفصل‌ها: 

متغیرها و ماتریس ها
ادرس دهی داده ها
عملگرهای اصلی ریاضی
معرفی توابع پرکاربرد
معرفی دستورات منطقی
رسم انواع نمودار
تعریف چند جمله ای ها و توابع سمبلیک
برنامه نویسی مقدماتی
الگورهای فراابتکاری
و
....

زمان‌بندی: 
6 ساعت، یک روزه
مدت زمان کل: 
6ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

استان اصفهان

سابقه‌ی برگزاری: 
برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار matlab در دانشگاه صنعتی اصفهان
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
مدارس
بلیت‌های کارگاه

آموزش مقدماتی نرم افزار matlab

هزینه: 150,000 تومان 135,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید